مقالات ICCS

مسیریابی مبتنی بر مهارت

در گذشته، عموما پاسخگویی تماس کارشناسان به طور گونه ای بود که میتوانست به یک صف متصل شود و یک نوع تماس برقرار کند. این

Read More »