استراتژی های بهره گیری از مرکز تماس

از مرکز تماس می توان به عموان یک نقطه موثردر زمینه فروش و به عنوان یک بنگاه اقتصادی یاد کرد. مشتری متوسط وجود ندارد و … “استراتژی های بهره گیری از مرکز تماس”