سمینار مرکز ارتباط ایران 2014

سخنرانان سمینار

مهندس روژین روزبهانی

دلایل اصلی برون سپاری مراکز تماس

مهندس علیرضا حسین نژاد

برون سپاری امداد مشتریان و مراکز پاسخگویی

مهندس محمد علی قنادیان

مدیریت تجربه مشتری

دکتر نیما امیر شکاری

استراتژی های مراکز تماس
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin