Back To Gallery: تصاویر سمینار ICCS2017
خانم دکتر سودابه زارع 7 Jan 2018
خانم دکتر سودابه زارع ارائه دکتر زارع در خصوص مدیریت منابع انسانی جدید در مراکز تماس در سمینار مراکز تماس ICCS2017
iccs2017
خانم دکتر سودابه زارع Gallery: تصاویر سمینار ICCS2017 Description: ارائه دکتر زارع در خصوص مدیریت منابع انسانی جدید در مراکز تماس در سمینار مراکز تماس ICCS2017
Views: 196 Loves: 1 love it! Tag Count: 1
Additional Info File Size: 75.34 KB Dimensions: 500x333 Created: 7 Jan 2018 Updated: 7 Jan 2018

هیج رویدادی را از دست ندهید

از ایمیل شما برای تبلیغات استفاده نخواهد شد