محیط کاری مرکز ارتباط

وظیفه اصلی برای یک مرکز ارتباط، توجه به مشتریان است. مهم است به یاد داشته باشید که نمایندگان شما مستقیماً با مشتریان شما کار می … “محیط کاری مرکز ارتباط”

هزینه های راه اندازی مرکز تماس

راه اندازی مرکز تماس راه اندازی مراکز تماس برای بسیاری از انواع مختلف کسب و کار حیاتی هستند. هر کسب و کار کوچک، متوسط و … “هزینه های راه اندازی مرکز تماس”

مرکز تماس هوشمند

عبارت مرکز تماس هوشمند برای سالهای زیادی مورد استفاده قرار گرفته است. اما تعریف آن به طور مداوم در حال تکامل است و اغلب به … “مرکز تماس هوشمند”