خلق زنجيره ارزش پايدار برای مشتريان مرکز تماس

در ابتدای مبحث خلق زنجيره ارزش پايدار برای مشتريان مرکز تماس ، لازم است تعریفی از مشتری مداری داشته باشیم. مشتری مداری در مرکز تماس … “خلق زنجيره ارزش پايدار برای مشتريان مرکز تماس”